Languages

You are here

Andrey V. Vyrkovsky

New Media and Political Processes in the Post-Soviet Countries (on the example of the «color-coded» revolutions)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vyrkovsky A.V., Gorbunova A.S., Davletshina M.I.

Business Characteristics of the Largest All News and News & Talk Radio Stations in Russia

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Smirnov S.S., Obraztsova A.Yu., Vartanov S.A., Vladimirova M.B. et al. (2018) Organizatsionno-ekonomicheskiye osobennosti krupneyshikh informatsionnykh i informatsionno-razgovornykh radiostantsiy Rossii [Business Characteristics of the Largest All News and News & Talk Radio Stations in Russia]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2481

Multimedia Elements in Modern Media Text

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vyrkovsky A.V., Galkina M.Yu., Kolesnichenko A.V., Obraztsova A.Yu., Vartanov S.A. (2017) Mul'timediynye elementy v sovremennom mediatekste [Multimedia Elements in Modern Media Text]. Mediaskop 3. (in Russian).

Subscribe to RSS - Andrey V. Vyrkovsky