Languages

You are here

Tamara S. Yakova

Word War II and Historical Memory: the Mental Landscape of Contemporary Europe

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Yakova T.S., Yanglyaeva M.M. Istoricheskaja  pamjat' o Vtoroj mirovoj vojne: sovremennyj mental'nyj landshaft Evropy [Word War II and Historical Memory: the Mental Landscape of Contemporary Europe]. Mediaskop 3. Available at: http://www.mediascope.ru/2652

DOI: 10.30547/mediascope.3.2020.9

 

Media and Conflicts in the Modern World

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Yakova T.S. (2018) Massmedia i konflikty sovremennogo mira [Media and Conflicts in the Modern World]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2488

“Peace Journalism” in Countering Terrorism

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Yakova T.S. (2018) «Mirnaya zhurnalistika» v protivodeystvii terrorizmu ["Peace Journalism" in Countering Terrorism]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2477

DOI: 10.30547/mediascope.3.2018.13

 

Synergetic Approaches in Media Geography

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Yanglyaeva M.M., Yakova T.S. (2018) Sinergeticheskiye podkhody v mediageografii [Synergetic Approaches in Media Geography]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2476

DOI: 10.30547/mediascope.3.2018.12

 

Media Reality in the Context of Sociocultural Glocalization (the case of Switzerland)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Yakova T.S. (2017) Mediareal'nost' v kontekste sotsiokul'turnoy glokalizatsii (na primere Shveytsarii) [Media Reality in the Context of Sociocultural Glocalization (the case of Switzerland)]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2385

A Man and Modern Media: Disorientation in Information Space

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Yanglyaeva M.M., Yakova T.S. (2017) Chelovek i sovremennye media: dezorientatsiya v informatsionnom prostranstve [A Man and Modern Media: Disorientation in Information Space]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2381

 

Foreign policy communications and media geography – interconnection and interdependence

Научные исследования: 
Выпуски: 

Subscribe to RSS - Tamara S. Yakova