Languages

You are here

Galina V. Chevozerova

Cognition in Journalism: Journalistic Information Credibility

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Chevozerova G.V. (2016) Problemy poznaniya v zhurnalistike. Dostovernost' zhurnalistskoy informatsii [Cognition in Journalism: Journalistic Information Credibility]. Mediaskop 1. Available at: http://www.mediascope.ru/?q=node/2090

Subscribe to RSS - Galina V. Chevozerova