Languages

You are here

Irina Ya. Novitskaya

Collection of Information and News by Scandinavians in Ancient Times and in the Middle Ages

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Novitskaya I.Ya. (2019) Sbor skandinavami informatsii i novostey v Drevnosti i v Srednie veka [Collection of Information and News by Scandinavians in Ancient Times and in the Middle Ages]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2568

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.7

 

 

Subscribe to RSS - Irina Ya. Novitskaya