Languages

You are here

Irina V. Annenkova

System of Media Topoi in Russia's Contemporary Media Discourse as a Reflection and Transformation of Russian Cultural Archetypes

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Annenkova I.V. (2017) Sistema mediatoposov sovremennogo mediadiskursa Rossii kak otrazhenie i transformatsiya russkikh kul'turnykh arkhetipov [System of Media Topoi in Russia's Contemporary Media Discourse as a Reflection and Transformation of Russian Cultural Archetypes]. Mediaskop4. (in Russian).

Subscribe to RSS - Irina V. Annenkova