Languages

You are here

Evgeniy V. Akhmadulin

The October Revolution of 1917 in the Coverage of the Contemporary Press (to the 100th anniversary of the October Revolution of 1917)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Akhmadulin E.V. (2018) Oktyabr'skaya revolyutsiya 1917 goda v otrazhenii sovremennoy ey pressy (k 100-letiyu Oktyabr'skoy revolyutsii 1917 g.) [The October Revolution of 1917 in the Coverage of the Contemporary Press (to the 100th anniversary of the October Revolution of 1917)]. Mediaskop1. (in Russian).

Journalistic Writers in Germany and Russia in XIX Century

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Akhmadulin E.V. (2017) Pisateli-publitsisty Germanii i Rossii XIX veka (Retsenziya na knigu: Muhen der Moderne: Von Kleist bis Tschechow − Deutsche und russische Publizisten des 19. Jahrhunderts / Horst Pottker, Aleksandr I. Stan'ko (Hrsg.) / Usiliya epokhi moderna: Ot Kleysta do Chekhova.

Subscribe to RSS - Evgeniy V. Akhmadulin