Languages

You are here

Marina Yu. Galkina

Multimedia Elements in Modern Media Text

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vyrkovsky A.V., Galkina M.Yu., Kolesnichenko A.V., Obraztsova A.Yu., Vartanov S.A. (2017) Mul'timediynye elementy v sovremennom mediatekste [Multimedia Elements in Modern Media Text]. Mediaskop 3. (in Russian).

The  Forecast of Changes in State Regulation of Russian Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Subscribe to RSS - Marina Yu. Galkina