Languages

You are here

Maksim I. Babyuk

Private Periodicals in the USSR in the 1920s

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Babjuk M.I. (2020) K voprosu o chastnoj periodicheskoj pechati v SSSR v uslovijah 1920-h godov [Private Periodicals in the USSR in the 1920s]. Mediaskop 1. Available at: http://www.mediascope.ru/2597 

On Budgeting of the Soviet Press in the New Economic Policy Period

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Babyuk M.I. (2016) K voprosu o byudzhetnykh kharakteristikakh sovetskoy pechati perioda NEPa [On Budgeting of the Soviet Press in the New Economic Policy Period]. Mediaskop 1. Available at: http://www.mediascope.ru/?q=node/2077

Subscribe to RSS - Maksim I. Babyuk