Languages

You are here

Diana Yu. Kulchitskaya

Russian Ethnic Media: Current State and Trends of Development (Television, Radio, Press, Internet)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Gladkova A.A., Kulchitskaya D.Yu., Lazutova N.M., Cherevko T.S. (2016) Sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya etnicheskikh SMI Rossii (televidenie, radio, pressa, Internet) [Russian Ethnic Media: Current State and Trends of Development (Television, Radio, Press, Internet)]. Mediaskop 2. Available at: http://www.mediascope.ru/?q=node/2116

 

Subscribe to RSS - Diana Yu. Kulchitskaya