Languages

You are here

Materialistic Phenomenology As a New Approach to Understanding Mediation (Book review: Couldry N. and Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Polity: Cambridge, 2017)

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

For citation: Khrul V.M. (2018) Materialisticheskaya fenomenologiya kak novyy podkhod k ponimaniyu mediatizatsii (Retsenziya na knigu: Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Polity: Cambridge, 2017) [Materialistic Phenomenology As a New Approach to Understanding Mediation (Book review: Couldry N. and Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Polity: Cambridge, 2017)]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2482

DOI: 10.30547/mediascope.3.2018.18

 

© Viktor M. Khrul
PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of Sociology of Journalism, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), amen@mail.ru

 

Note

The Mediated Construction of Reality. Available at:
 https://www.wiley.com/en-us/The+Mediated+Construction+of+Reality-p-9780745681313 (aссessed: 31.07.18).

 

References

Berger P., Lukman T. (1995) Sotsial'noye konstruirovaniye real'nosti [Social Framing of Reality]. Moscow: Medium Publ.

Couldry N., Hepp A. (2013) 'Conceptualising Mediatization'. Communication Theory 23(3): 191–202.

Elias N. (1991 [1939]) The Society of Individuals. London: Continuum.

Elias N. (1978) What is Sociology? London: Hutchinson.

Hepp A. (2013) Cultures of Mediatization. Cambridge: Polity.

Hepp A., Krotz F. (eds.) (2014). Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age. Basingtoke: Palgrave Macmillan.

Hjarvard S. (2013) The Mediatization of Culture and Society. London: Routledge.

Honneth A. (2013) The I in We. Cambridge: Polity.

Innis H. (2004) Changing Conceptions of Time. Boulder, CO: Rowman and Littlefield.

Khrul' V.M. (2012) Mediatizatsiya religioznykh tsennostey kak faktor formirovaniya kul'tury dialoga v rossiyskoy zhurnalistike [Mediatization of Religious Values and a Driver of a Formation of Dialog Culture in Russian Journalism]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika 4: 59−71.

Kolomiyets V.P. (2010) Mediatizatsiya reklamy [Mediation of Advertising]. In: Kolomiyets V.P. (ed.) Rossiyskiy reklamnyy ezhegodnik 2009 [Russian Advertising Annuary 2009]. Moscow: Video Interneshnl Publ., pp. 8−18.

Latour B. (2005) Reassembling the Social. Oxford: Oxford University Press.

Lundby K. (ed.) (2014) Mediatization of Communication. Berlin: De Gruyter Mouton.

Nim E.G. (2017) (Ne)sotsial'noye konstruirovaniye real'nosti v epokhu mediatizatsii [The (Non)social Construction of Reality in the Age of Mediatization]. Sotsiologicheskoye obozreniye 16 (3): 409−427.

Sharonov D.I. (2008) O kommunikativnom smysle mediatizatsii [On Communicative Meaning of Mediation]. Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika 2: 234−239.

Shmeleva T.V. (2015) Mediatizatsiya kak fenomen sovremennoy kul'tury i ob"yekt issledovaniya [Mediation as Phenomenon of Contemporary Culture and Object for Studying]. Vestnik NovGU. Seriya: Gumanitarnyye nauki 7 (90): 145–148.

Tret'yakova O.V. (2011) Mediatizatsiya pravovoy zhizni obshchestva: pro et contra [Mediazation of Legal Life: Pro et Contra]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye i sotsial'nyye nauki 1: 67−72.

Voinova E.A. (2010) SMI v kontekste mediatizatsii politiki [Mass Media in the Context of Mediation of Politics]. In: Vartanova E.L., Fomicheva I.D. (eds.) SMI v menyayushcheysya Rossii: kollektivnaya monografiya [Mass Media in the Changing Russia: joint monography]. Moscow: Aspekt Press Publ., pp. 260−275.